Montessoripedagogiken

De ramar som behövs för att uppnå vår och Maria Montessoris vision av världsfred genom självledarskap.

Här har vi de ramar som behövs för att uppnå vår och Maria Montessoris vision

Barnet i centrum
 • Vi utgår från elevens behov och intresse när vi undervisar.
 • Vi har en ömsesidig respekt för eleven och dess integritet.
 • Vi inspirerar till lärande så att lusten och nyfikenheten behålls.
 • När vi fattar beslut så ska eleverna vara med och påverka så mycket som det bara är möjligt.
 • Vi lär eleverna hur de hjälper sig själva att lära sig.
 • Vi tror att eleven vill lära sig och att vi endast behöver ta bort det som hindrar den naturliga nyfikenheten samt presentera intressanta jobb.
Frihet under ansvar
 • Eleven planerar sina jobb i samråd med mentor. Mentor ansvarar att eleven når målen.
 • Eleverna ska infinna sig i tid på de olika presentationer lärarna håller.
 • Eleverna har koll på vad som ska uppnås och när genom arbetsscheman som prickas av. När de inte hinner med det som de planerat så ansvarar de för att ta sig tid att göra klart efter skoltid (i första hand på skolan) eller på rasterna. Lärarna ger sällan generella läxor utan individanpassade hemuppgifter när det behövs.
 • Eleverna visar hänsyn till varandras arbetsro och integritet.
 • Eleverna väljer själva var de ska sitta, men helst i det området där ämnet som de jobbar med finns i hyllorna.
 • Eleverna väljer själva vilka de vill jobba med och tar ansvar för att alla känner sig välkomna i gruppen samt att de kan samarbeta så att de når målen.
 • Eleverna väljer när och hur de ska lära sig det som står i deras plan och läroplanen.
 • Eleverna kan själva ta korta raster, inom en tids­ och platsram, när det behövs.
 • Eleverna jobbar i sin egna takt och ska inte hållas tillbaka utan kan jobba med de äldre eleverna. Det är lärarnas ansvar att se till att alla når målen och ge eleven det stöd och den hjälp som behövs för att nå dessa.
 • Eleverna ansvar för att miljön hålls ren och snygg och att de vårdar materialet.
 • Lärarens ansvar är att hjälpa varje elev att lära sig de olika ramarna och hålla dem. Vissa elever kan behöva snävare ramar och mer styrning och det är lärarens ansvar att anpassa efter varje individs mognad så att denne når kunskapsmålen.
En vacker, spännande och stimulerande skolmiljö
 • Syftet med miljön är att skapa självgående elever som lätt hittar flow i sitt arbete.
 • I skolan ska varje jobb finnas i ett exemplar och jobbet ska vara självrättande. Varje jobb ska, så långt det är möjligt, erbjuda arbete med alla sinnen. Tanken med att bara ha en uppsättning av alla jobb är att eleverna ska lära sig att dela med sig och planera.
 • Jobben som står på hyllan ska vara intressanta, hela och kompletta samt vara i elevernas höjd.
 • Miljön ska kännas vacker, tilltalande och rogivande.
 • Lärarna ska smälta in i miljön och inte väcka så mycket uppmärksamhet.
 • Klasserna ska vara åldersblandade med minst två årskullar tillsammans.
 • Schemat ska både ha tider för presentationer i de olika ämnena och för egen studietid där eleven själv bestämmer vilket ämne som denne vill jobba med.
 • Schemat ska både ha tider för presentationer i de olika ämnena och för egen studietid där eleven själv bestämmer vilket ämne som denne vill jobba med.
Helhet före detaljerna
 • Eleverna lär sig varje ämne genom att först se helheten och sedan bli mer och mer detaljerade längre upp i åldrarna. Detta gör att det är lättare att förstå hur allt hänger ihop.
 • Cosmic education handlar om att förstå hur allt hänger ihop och hur man lever en hållbar livsstil och hur vi tar hand som planeten.
Här finns lite länkar över statisktik och infomration kring montessoriskolor:
Anmäl ditt barn till vår kö