En dag på skolan

Klockan 8.10 skall åk 4 till 6 vara på plats, 8.20 ska förskoleklass till åk 3 vara på plats för samlingen där läraren går igenom vilka presentationer som kommer att göras under dagen.

Självständigt arbete

Under dagen växlar eleverna mellan självständigt arbete, presentationer och diskussioner i grupp. Under studietiden finns pedagoger som hjälper dem i samtliga ämnen de arbetar med.
Eleverna jobbar i åldersblandade klasser vilket innebär att de äldre fördjupar sin kunskap när de ibland hjälper de yngre. Läraren kan också lyssna för att se att de äldre har förstått.

Fritids öppnar 7.00 och stänger kl. 17.00.

Vi skapar ett tryggt klimat genom lekar, samarbetsövningar och genom att prata om hur vi vill ha det i klassen. Vårt mål är att eleverna ska bli så självgående som möjligt och att de ska uppleva en känsla av flow när de jobbar. Därför försöker vi undvika störande avbrott under skoldagen. Vi har inte en klocka som ringer ut för rast efter varje lektion. Vi går heller inte in och stör genom att berömma eller kommentera när en elev arbetar i djup koncentration. Läs i detalj hur vi lärare arbetar under fliken Montessori

Eleverna har arbetsblad för nästan alla ämnen där de ser vad de ska lära sig. De prickar av vart efter som de är klara med ett arbete. När en elev tycker att den kan det som den har tränat på så får den redovisa för läraren eller göra ett test som lämnas till läraren.

Läraren ser till att eleven jobbar med alla ämnen och uppnår målen i läroplanen.

Om eleven inte hinner göra det som är planerat kan den få jobba en stund på fritids med stöd av läraren eller ta med uppgifter hem.

Idrott har eleverna i Hjälmstaskolans idrottshall.

Anmäl ditt barn till vår kö